dilluns, 11 de febrer de 2013

moció a Salem contra la LOMQE

Com que estem preocupats per la situació de l'Educació i volem deixar el nostre granet d'arena, perquè així entenem nosaltres la política - local, de país i d'estat no poden anar separades-, presentàrem el passat 31 de gener una Moció al Ple Ordinari de l'Ajuntament de Salem en contra de la Llei Educativa LOMQE que, amb el vot de qualitat de l'alcalde no va prosperar(3 vots del PP: NO i 2 vots del PSOE i 1 del Bloc-Compromís: SÍ)Juli Fenollar i Banyuls portaveu del Grup Municipal BLOC-COMPROMÍS a l’Ajuntament de SALEM, a l’ampara  del que estableix la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret 2568/1986 d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les entitas locals, presenta al Ple de la Corporació la següent                                                           
MOCIÓ
L’esborrany de l’avantprojecte de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) per part del Ministre d’Educació, Cultura i Esports, Sr. Wert, conclou de forma inequívoca que l’aprovació de la  LOMQE significaria un perillós retrocés en la qualitat de l’educació i que atemptaria contra la cohesió social, amb propostes més pròpies de l’etapa predemocràtica, com que:

-      Defineix l’educació no com un dret si no com un factor productiu més, amb enfocaments mercantilistes i d’oferta i demanda, amb una concepció reduccionista de l’educació, fragmentada en els seus continguts i amb menyspreu a disciplines artístiques.
  
-      Considera l’educació infantil como una etapa assistencial i no educativa.

-      Recentralitza la política educativa amb mesures com l’increment de la definició de continguts per part del govern central, limitant la capacitat per tal què cada territori puga fer la definició més idònia d’acord amb la seua realitat.

-      Atempta directament contra la normalització de la nostra llengua i la tasca de cohesió social que ve significant el model d’immersió lingüística. Aquest sistema d’immersió no només ha tingut un reconeixement internacional, sinó que els resultats, després d’anys d’aplicació, corroboren que és un model d’èxit que garanteix plenament el coneixement de les dues llengües oficials.

-      Consolida la segregació d’alumnes per sexe, blindant per llei els concerts amb les escoles que segreguen. A aquesta segregació ara s’afegirà també la segregació per llengua, generant un entrebanc a la cohesió social en els col·legis i en el conjunt de la societat.

-      Potencia la diferenciació entre centres educatius públics i privats concertats, tornant a potenciar una doble xarxa que allunyarà molts xiquets i jóvens de la igualtat d’oportunitats.

-      Planteja un model adoctrinador i ideològic, potenciant les creences religioses i incentiva l’elecció de l’assignatura de religió per part de l’alumnat. S’allunya d’un model integrador i respectuós basat en el laïcisme en l’espai públic i que reserva les creences pròpies per a l’espai privat.

-      Renuncia al principi d’igualtat d’oportunitats desmuntant el model d’educació comprensiva en tota l’etapa obligatòria amb l’avançament de la diferenciació d’itineraris i la implementació de revàlides.

-      I per últim, aquest avantprojecte, ha generat un conflicte amb la comunitat educativa per la intromissió flagrant en la tasca pedagògica dels professionals, únicament per purs motius ideològics, apartant-se del diàleg i el consens amb els diferents territoris de l’Estat.

Per tot això, el Grup Municipal del BLOC-COMPROMÍS de SALEM proposa al Ple els següents

ACORDS:

Primer.- Demanar al Govern de l’Estat la retirada de l’esborrany de l’avantprojecte de la LOMQE perquè, tal i com esta plantejat, significaria un perillós retrocés en la qualitat de l’educació i atemptaria contra els diversos aspectes en els quals es basa la cohesió social.

Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat i a tots els grups polítics de Les Corts Valencianes que en el cas de no retirar-se l’esmentat text, interposen un recurs davant el Tribunal Constitucional, ja que la LOMQE podria contradir el Capítol 3 de la Constitució en relació a les llengües oficials i vulnerar l’Estatut d’Autonomia Valencià.

Tercer.- Exigir al Govern de l’Estat que qualsevol procés de reforma educativa es faça sempre a partir del diàleg i el consens amb la comunitat educativa.

Quart.- Sol·licitar al President del Govern de l’Estat, Sr. Mariano Rajoy, el cessament del Ministre Sr. Wert ja que la seva proposta de LOMQE respon a interessos ideològics, tal i com el propi ministre ha propugnat públicament.

Cinquè.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat a l’aturada de qualsevol reducció dels recursos humans, infraestructurals, logístics o econòmics a l’educació per evitar la pèrdua de qualitat i de les condicions de treball que les mesures dels últims anys estan provocant.

Sisè.- Adherir-nos a totes les iniciatives unitàries de les institucions, entitats i comunitat educativa en defensa d’un sistema educatiu públic i en valencià als nostres centres educatius.

Setè.- Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles, als grups parlamentaris de Les Corts Valencianes, al Consell Escolar Municipal, als centres educatius i a les organitzacions de pares i mares del nostre municipi.

Salem  a 18 de gener de 2013


                                                                                              Juli Fenollar i Banyuls.
          Portaveu del GM. BLOC-COMPROMÍS.

A/A DEL SENYOR ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SALEM.