dilluns, 11 de febrer de 2013

mocions al ple de l'ajuntament de salem

El proppassat dijous 31 de gener a l'Ajutament de Salem se celebrà Ple Ordinari; cada dos mesos, el darrer dijous a les 20h Ple, però mai no ve ningú, una llàstima perquè sembla, cosa que no és així, que al poble no li interessa massa les decisions dels seus represntants polítics. Estaria molt bé que la gent de Salem vingueren, escoltaren i preguntaren sobre qualsevol cosa que els preocupe.
El Bloc-Compromís presentàrem quatre Mocions, dos s'aprovaren i dos no. Tot seguit pengem primer les que s'aprovaren i després les que no, totes amb el vot de qualitat de l'alcalde al faltar un regidor.

Juli Fenollar i Banyuls portaveu del Grup Municipal BLOC-COMPROMÍS a l’Ajuntament de SALEM, a l’ampara  del que estableix la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret 2568/1986 d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les entitas locals, presenta al Ple de la Corporació la següent                                                           
MOCIÓ

Els fets ocorregut el passat dijous dia 10 de gener al col·legi de primària La Hispanidad de Santa Pola, s’han de sumar als fets que en tan sols 3 mesos, han hagut 3 casos similars al de Santa Pola, com ara el cas del CEIP Carlos Sarthou de Vila-real, l’IES Lluís Vives de València i l’IES Rei Jaume I d'Alzira.

A més, hem sabut que la Conselleria la Conselleria d’Educació no té tècnics propis de prevenció de riscos que puguen avaluar l’estat dels centres educatius.  Així les coses, des del 2012, els 20 tècnics del servei de prevenció de riscos de la conselleria d'educació, passen a ser de l’INVASSAT (Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball).

Abans que això passara, els inspectors van fer més de 200 documents acreditant deficiències en els centres educatius valencians i van instar a l'administració a prendre mesures.

A hores d’ara, es desconeix quins són els centres que presenten aquestos problemes així com la seua magnitud.

Per tot això, el Grup Municipal del BLOC-COMPROMÍS de SALEM proposa al Ple els següents

ACORDS

  1. El Ple de l’Ajuntament de SALEM acorda sol·licitar al Consell de la Generalitat Valenciana, que torne a incorporar els tècnics de prevenció a la que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, actualment adscrits a l’INVASSAT, per tal de garantir la seguretat en els centres educatius del nostre municipi.
  1. El Ple de l’Ajuntament de SALEM acorda sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, una inspecció tècnica dels dos centres educatius del nostre municipi, per tal de certificar i garantir el seu bon estat.
  1. El Ple de l’Ajuntament de SALEM acorda sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, informació sobre si en els informes dels tècnics que acrediten deficiències en els centres educatius valencians, consta algun del nostre municipi.
  1. L’alcaldia retrà comptes d’aquestos acords en el proper plenari ordinari que se celebre.
  Salem a 18  de gener  de 2013

  
                                                                                              Juli Fenollar i Banyuls.
          Portaveu del GM. BLOC-COMPROMÍS.Juli Fenollar i Banyuls, com a Portaveu del Grup Municipal del BLOC- COALICIÓ COMPROMÍS a l’Ajuntament de SALEM i en aplicació dels articles 91 i 97 del R.O.F., presenta per a la seua inclusió i debat davant del Ple Ordinari de l’ajuntament la següent

MOCIÓ
El Tribunal Suprem ha sentenciat a favor d'un recurs de cassació que Acció Cultural del País Valencià va interposar davant del tancament dels repetidors i la sanció de 300.000 euros que el Govern del Consell de la Generalitat Valenciana li va imposar, per l’emissió de la senyal de TV3 a la Comunitat Valenciana. L'alt tribunal ha determinat que la Generalitat Valenciana no és competent per decidir quines senyals televisives es poden emetre a la Comunitat Valenciana i quines no. Per tant, ho deixa en mans del govern espanyol, a qui considera competent per controlar i sancionar l'ús del domini públic de l’espai radioelèctric.
Una sentència del 2008 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va desestimar el recurs fet per Acció Cultural contra l'executiu autonòmic, que va avalar el tancament de les emissions televisives i va mantenir la multa a Acció Cultural. Ara el recurs de cassació al tribunal suprem per aquesta desestimació, invalida la decisió del TSJCV i del propi Consell que impedien que senyals d’altres televisions autonòmiques fossen rebudes i sintonitzades al País Valencià. La sentència del Tribunal Suprem deixa la porta oberta a que no només TV3 puga rebre’s al País Valencià, si no que altres senyals televisives d’àmbit estatal puguen ser rebudes als seus diferents territoris, en pro de la llibertat d’informació, la pluralitat i el respecte a les llibertats individuals de cada usuari. No te cap sentit que, a dia d’avui, no existisca cap restricció de senyal respecte de canals internacionals i tanmateix no es puga rebre senyal d’aquelles televisions d’àmbit autonòmic i local.
La Iniciativa Legislativa Popular sobre la Televisió sense Fronteres reivindica el dret dels ciutadans al reconeixement legal de l'existència de les diferents realitats lingüístiques de l’Estat Espanyol i dels seus respectius espais de comunicació, i el dret a tenir lliure accés als canals de televisió emesos en les diferents llengües de l'Estat. Aquesta iniciativa va ser recolzada per 651.000 persones i el Partit Popular amb l’ajut d’UpyD no va permetre la seua tramitació parlamentària.
La sentència del Tribunal Suprem permet, de nou, tornar a reivindicar aquest dret a rebre la informació en la llengua en la que un individu s’expresse i/o ho considere necessari: anglès, espanyol, xinés, però també, valencià, gallec o euskera.
La reciprocitat en la senyal de les televisions autonòmiques no només és positiva en l’àmbit valencià pel fet de poder veure TV3, si no també per què permet a la Radio Televisió Pública Valenciana RTVV ampliar el seu àmbit i esdevindre un vertader instrument vertebrador de la nostra llengua i cultura, millorant la seua viabilitat i possibilitant-ne el seu futur, que a dia d’avui es veu amenaçat per la gestió nefasta dels dirigents del PP a la Generalitat Valenciana.

Per tot això, el Grup Municipal del BLOC-COMPROMÍS de SALEM proposa al Ple els següents

ACORDS

1-. Instar el Govern Central fer totes les gestions necessàries per a regular la llei de televisió sense fronteres i garantir les emissions en la nostra llengua pròpia en el conjunt del domini lingüístic de TV3, RTVV i IB3TV.

2-. Instar el Consell a arribar a un acord de reciprocitat amb la Generalitat de Catalunya pel que fa a les emissions de TV3 i els altres canals públics catalans i Canal 9 i la resta de canals públics valencians, que permeta que tots siguen rebuts en el conjunt del terrirtori valencià i català.


SALEM a 18 de gener de 2013.


                                                                       Juli Fenollar i Banyuls
                                                                       Portaveu del GM  BLOC- COMPROMÍS
 

 
EN JULI FENOLLAR BANYULS PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL BLOC-COMPROMÍS EN L’AJUNTAMENT DE SALEM, A L'EMPARA DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL I EL DECRET 2568/1986 D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS, PRESENTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ LA SEGÜENT                                                                
MOCIÓ
El passat 28 de novembre, tres persones, membres d'una mateixa família, es trobaven en la parcel·la, propietat d'una d’elles, jubilat, realitzant labors de neteja del camp.
En el lloc es va personar un inspector de Treball acompanyat d'agents de la Guàrdia Civil, que els va requerir informació sobre la seua relació amb la propietat i les labors que estaven realitzant.

Segons les mateixes fonts, els dos jubilats van ser sancionats amb el pagament de 700 euros i a "assegurar durant un mes com autònom" al tercer. Aquesta actuació ha generat un gran malestar i temor, entre els agricultors valencians, propietaris en la seua majoria de parcel·les familiars que a excepció de pocs casos, es tracta de minifundis.
L’abandonament per part del Consell, de polítiques de protecció i potenciació eficients del sector agrari valencià, ha desembocat en una situació en la que el manteniment de la majoria dels camps valencians depèn exclusivament de persones que, tot i no obtenir més guanys que els justos per cobrir els costos de manteniment i producció, decideixen mantenir els seus cultius en el millor estat possible.
El sector agrari valencià continua mantenint un gran potencial pel que fa a generar llocs de treball i riquesa. El fet que es perseguisca laboralment als llauradors, sumat al fet que els inspectors de Treball vagen acompanyats d’agents de la Guàrdia civil, comporten  uns efectes dissuasoris i d’acovardiment que suposen una clara i inexplicable discriminació respecte a altre tipus de col·lectius, quan a més, els llauradors i ramaders perceben unes de les pensions més baixes de jubilació.
Un Govern responsable deuria aportar raó i lògica en l’aplicació de mesures d’aquest tipus, i valorar correctament la importància que les pràctiques de manteniment dels nostres camps per part dels jubilats, tenen a l’hora de mantenir el sector agrari com una oportunitat més a l’hora de generar ocupació i col·laborar en la recuperació econòmica del nostre territori. El contrari és fomentar l’abandonament dels cultius i acabar d’ensorrar aquest sector. Més encara quan des del Govern només s’ordenen mesures recaptatòries per tal de saldar el deute amb els bancs, enlloc de destinar recursos per dinamitzar i potenciar l’activitat econòmica i emprenedora de la ciutadania.
 Per tot això, proposem al Ple els següents
ACORDS
  1. El Ple de l’Ajuntament de SALEM acorda sol·licitar al Consell de la Generalitat Valenciana, que li trasllade el seu malestar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, pel fet que els inspectors de Treball destinats a la inspecció de les activitats agrícoles, vagen acompanyats d’agents de la Guàrdia Civil.

  1. El Ple de l’Ajuntament de SALEM acorda sol·licitar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, la retirada de les sancions a les persones jubilades que realitzen treballs amb l’objectiu de cobrir els costos de manteniment i producció dels seus camps.

  1. El Ple de l’Ajuntament de SALEM sol·licita a la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua un compromís real amb la creació i aplicació d’un pla real i efectiu, que garantisca la recuperació del sector agrícola valencià, per tal de convertir-lo en un motor per a la recuperació econòmica del nostre territori i generadora de llocs de treball.
SALEM, a 21  de GENER  de 2013
   
Juli Fenollar i Banyuls.
          Portaveu del GM. BLOC-COMPROMÍS.


moció a Salem contra la LOMQE

Com que estem preocupats per la situació de l'Educació i volem deixar el nostre granet d'arena, perquè així entenem nosaltres la política - local, de país i d'estat no poden anar separades-, presentàrem el passat 31 de gener una Moció al Ple Ordinari de l'Ajuntament de Salem en contra de la Llei Educativa LOMQE que, amb el vot de qualitat de l'alcalde no va prosperar(3 vots del PP: NO i 2 vots del PSOE i 1 del Bloc-Compromís: SÍ)Juli Fenollar i Banyuls portaveu del Grup Municipal BLOC-COMPROMÍS a l’Ajuntament de SALEM, a l’ampara  del que estableix la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret 2568/1986 d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les entitas locals, presenta al Ple de la Corporació la següent                                                           
MOCIÓ
L’esborrany de l’avantprojecte de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) per part del Ministre d’Educació, Cultura i Esports, Sr. Wert, conclou de forma inequívoca que l’aprovació de la  LOMQE significaria un perillós retrocés en la qualitat de l’educació i que atemptaria contra la cohesió social, amb propostes més pròpies de l’etapa predemocràtica, com que:

-      Defineix l’educació no com un dret si no com un factor productiu més, amb enfocaments mercantilistes i d’oferta i demanda, amb una concepció reduccionista de l’educació, fragmentada en els seus continguts i amb menyspreu a disciplines artístiques.
  
-      Considera l’educació infantil como una etapa assistencial i no educativa.

-      Recentralitza la política educativa amb mesures com l’increment de la definició de continguts per part del govern central, limitant la capacitat per tal què cada territori puga fer la definició més idònia d’acord amb la seua realitat.

-      Atempta directament contra la normalització de la nostra llengua i la tasca de cohesió social que ve significant el model d’immersió lingüística. Aquest sistema d’immersió no només ha tingut un reconeixement internacional, sinó que els resultats, després d’anys d’aplicació, corroboren que és un model d’èxit que garanteix plenament el coneixement de les dues llengües oficials.

-      Consolida la segregació d’alumnes per sexe, blindant per llei els concerts amb les escoles que segreguen. A aquesta segregació ara s’afegirà també la segregació per llengua, generant un entrebanc a la cohesió social en els col·legis i en el conjunt de la societat.

-      Potencia la diferenciació entre centres educatius públics i privats concertats, tornant a potenciar una doble xarxa que allunyarà molts xiquets i jóvens de la igualtat d’oportunitats.

-      Planteja un model adoctrinador i ideològic, potenciant les creences religioses i incentiva l’elecció de l’assignatura de religió per part de l’alumnat. S’allunya d’un model integrador i respectuós basat en el laïcisme en l’espai públic i que reserva les creences pròpies per a l’espai privat.

-      Renuncia al principi d’igualtat d’oportunitats desmuntant el model d’educació comprensiva en tota l’etapa obligatòria amb l’avançament de la diferenciació d’itineraris i la implementació de revàlides.

-      I per últim, aquest avantprojecte, ha generat un conflicte amb la comunitat educativa per la intromissió flagrant en la tasca pedagògica dels professionals, únicament per purs motius ideològics, apartant-se del diàleg i el consens amb els diferents territoris de l’Estat.

Per tot això, el Grup Municipal del BLOC-COMPROMÍS de SALEM proposa al Ple els següents

ACORDS:

Primer.- Demanar al Govern de l’Estat la retirada de l’esborrany de l’avantprojecte de la LOMQE perquè, tal i com esta plantejat, significaria un perillós retrocés en la qualitat de l’educació i atemptaria contra els diversos aspectes en els quals es basa la cohesió social.

Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat i a tots els grups polítics de Les Corts Valencianes que en el cas de no retirar-se l’esmentat text, interposen un recurs davant el Tribunal Constitucional, ja que la LOMQE podria contradir el Capítol 3 de la Constitució en relació a les llengües oficials i vulnerar l’Estatut d’Autonomia Valencià.

Tercer.- Exigir al Govern de l’Estat que qualsevol procés de reforma educativa es faça sempre a partir del diàleg i el consens amb la comunitat educativa.

Quart.- Sol·licitar al President del Govern de l’Estat, Sr. Mariano Rajoy, el cessament del Ministre Sr. Wert ja que la seva proposta de LOMQE respon a interessos ideològics, tal i com el propi ministre ha propugnat públicament.

Cinquè.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat a l’aturada de qualsevol reducció dels recursos humans, infraestructurals, logístics o econòmics a l’educació per evitar la pèrdua de qualitat i de les condicions de treball que les mesures dels últims anys estan provocant.

Sisè.- Adherir-nos a totes les iniciatives unitàries de les institucions, entitats i comunitat educativa en defensa d’un sistema educatiu públic i en valencià als nostres centres educatius.

Setè.- Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, als grups parlamentaris de les Corts Espanyoles, als grups parlamentaris de Les Corts Valencianes, al Consell Escolar Municipal, als centres educatius i a les organitzacions de pares i mares del nostre municipi.

Salem  a 18 de gener de 2013


                                                                                              Juli Fenollar i Banyuls.
          Portaveu del GM. BLOC-COMPROMÍS.

A/A DEL SENYOR ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SALEM.